02

1903 ඩෙසැම්බර් 17 වැනිදා, රයිට් සහෝදරයන් විසින් බලගැන්වුන. හා පාලනය කළ ලොව මුල්ම ගුවන් යානය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *