1

1942දී ඇමෙරිකානු හමුදා අථදා බැලීම් ගුවන් නියමු “F.W. “Mike” Hunter” ගුවන් ඇඳුමක් සමග.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *