දවසට රු40 ට වැඩ කරලා අද Access Engineering PLC හි අධිපති ගේ කතාව . . .

“බලයයි ආදරයයි තිබ්බොත් මම තෝරාගන්නේ ආදරය”

දවසට රු40 ට වැඩ කරලා අද Access Engineering PLC හි අධිපති ගේ කතාව . . .
– දියුණුව ගැන හිතනවානම් අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න .