පෘථිවියෙන් පසු මිනිසාට ජීවත් විය හැකි ග්‍රහ ලෝක

2016 වසර වන විට සමස්ථ පෘථිවි ජනගහනය බිලියන 7 ඉක්මවූ බව ඔබ දන්නවා ඇති. මෙසේ පෘථිවිය මත ජනගහනය වැඩි වීම ආහාර, වාසස්ථාන, ජලය වැනි සීමිත සාධක සදහා ගැටළුවක් වී තිබේ. මේ හේතුව මත මිනිසා වෙනත් ග්‍රහලෝක මත ජනාවාස ඉදිකිරීම පිලිබදව මේ වන විට පර්යේෂණ ආරම්භ කර ඇති අතර තව අවුරුදු කිහිපයකින් ළගම ග්‍රහලෝකයක් වන අගහරු […]